Inställningar för cookies

Vi respekterar din rätt till integritet och hjälper dig att hantera dina cookie- och spårningsinställningar. Se vår cookiepolicy och vår %link_privacy_start% integritetspolicy %link_privacy_end% för mer information. Blockering av vissa val kan resultera i ett minskat utbud av funktioner i vårt erbjudande eller påverka den allmänna funktionaliteten på vår webbplats.Nödvändiga cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att dessa cookies blockeras eller att du blir informerad om cookies. Vår tjänst kan dock inte användas utan att nödvändiga cookies tillåts, eftersom funktioner som att spara dina sekretesspreferenser eller att logga in som medlem inte fungerar utan motsvarande lagring av information. Cookie policy

Marknadsföringscookies

Dessa cookies används för att anpassa och göra reklam mer relevanta för dig och dina intressen. För användare som kommer till vår webbplats via en reklampartner kan pseudonymiserad information även skickas till denna reklampartner för att optimera trafikkällor och besöksflöden. För detta ändamål kan cookies sättas av oss och vår reklampartner för att få information om din interaktion med reklaminnehåll. Annonser som du ser på internet kan på så vis skräddarsys efter din smak, så att du ser annonser baserade på dina intressen och att samma annons inte visas om och om igen. Det möjliggör dessutom för oss och våra reklampartner att optimera annonsernas resultat, till exempel för att förstå hur många som klickade på en viss annons. Cookies kan möjligtvis användas av våra partner, för att kombinera din information med information från andra källor och skapa en profil för dina intressen - detta gör att du kan visas mer relevanta annonser även på andra webbplatser som du använder. Om du väljer att inte tillåta dessa cookies kan de annonser som visas vara mindre relevanta för dina intressen. Cookie policy

Analyscookies

Med hjälp av dessa cookies kan vi räkna besökare och analysera användningen av vårt erbjudande. Vi använder detta för att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra sidor och därmed ge en bättre användarupplevelse. De hjälper oss att kontinuerligt analysera användningen av vårt erbjudande och att bättre förstå användningen av enskilda funktioner och innehåll. Detta gör att vi kan identifiera populärt innehåll och funktioner bättre och snabbare och att optimera dem för våra användare på ett föredraget sätt. Detta hjälper oss också att optimera det innehåll som bäst passar deras intressen. Cookie Policy

Acceptera urval
Villkor

§ 1 Tillämpningsområde.

(1) Nedanstående allmänna affärsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland, (nedan kallat ”DATEYARD”) som leverantör av webbplattformen knullanatverk.se och de personer som är registrerade på knullanatverk.se (nedan kallade ”användare”). Avgörande är den version som gäller vid den tidpunkt då avtalet ingås. Avtalsspråket är tyska.

(2) Bestämmelser som avviker från dessa affärsvillkor, i synnerhet användarens affärsvillkor, blir endast till en giltig beståndsdel av det här användningsförhållandet om DATEYARDskriftligen bekräftar giltigheten. Detta gäller också för muntliga överenskommelser som lämnas av anställda på DATEYARD.

(3) DATEYARD förbehåller sig rätten att senare ändra sina allmänna affärsvillkor utan att ange några skäl. Om företaget utnyttjar den rätten, kommer det att göra de nya allmänna affärsvillkoren tillgängliga för sina användare via e-post minst två veckor innan de träder i kraft. Om användaren inte invänder mot giltigheten av dessa nya allmänna affärsvillkor, betraktas de ändrade villkoren som godtagna. DATEYARD har rätt att säga upp avtalsförhållandet med användaren med omedelbar verkan om denne tar sin ångerrätt i anspråk. I händelse av en ändring av de allmänna affärsvillkoren, kommer DATEYARD än en gång att uppmärksamma denna möjlighet till uppsägning med omedelbar verkan i samband med att de nya villkoren skickas till användaren.

§ 2 Tjänsternas omfattning

(1) DATEYARD driver en kommunikationsplattform på knullanatverk.se, där användaren bland annat erbjuds möjlighet att presentera sig själv på Internet för att hitta personer som är intresserade av partnerskap, vänskap, tillfälliga sexuella förbindelser eller förhållanden.

(2) Användaren informeras uttryckligen om att syftet medknullanatverk.se är att presentera sig själv och se de profiler som har skapats av andra registrerade medlemmar. I och med registreringen förklarar användaren sig därför införstådd med att DATEYARD visar de uppgifter som användaren har angett i sin användarprofil för tredje part. Användaren upplyses även om att knullanatverk.se innehåller ett så kallat matchningssystem. Det innebär att användarnas profiler jämförs med de andra användarnas profiler, vilket ger information om de enskilda användarnas förenlighet. På grundval av de överensstämmande användarprofilerna skapar knullanatverk.se partnerförslag och individualiserade söklistor.

(3) DATEYARD erbjuder dels gratis användning av plattformen knullanatverk.se, dels möjlighet att ingå avtal om ett avgiftsbelagt premiummedlemskap. Vid gratis användning får användaren tillgång till en begränsad funktionalitet. Användaren har dock när som helst möjlighet att byta från gratis användning till ett avgiftsbelagt premiummedlemskap, för att kunna använda premiumfunktionerna (utvidgad sökfunktion, skriva och svara på meddelanden).

§ 3 Avtalsparter

(1) DATEYARD ingår avtal endast med fysiska personer som har fyllt 18 år och har full rättslig handlingsförmåga.

(2) Användaren bekräftar att han eller hon är myndig i och med godkännandet av dessa allmänna affärsvillkor.

§ 4 Ingående av avtal

(1) Användningen av tjänsterna på knullanatverk.se förutsätter en registrering vid vilken användaren minst anger sin e-postadress. Användaren får ett e-postmeddelande av DATEYARD, där det bekräftas att hans eller hennes uppgifter har tagits emot och användarkontot har skapats. Meddelandet innehåller också en länk via vilken innehavaren av e-postadressen kan komma åt användarkontot. Redan i och med att e-postadressen anges, aktiveras de kostnadsfria tjänsterna för gratis användning.

(2) Såvida kunden vill ta de avgiftsbelagda tjänsterna på knullanatverk.se i anspråk väljer han eller hon i sitt användarkonto det paket som har den önskade löptiden samt det önskade betalningssättet och lämnar ett bindande erbjudande om att ingå avtal om användning av de avgiftsbelagda tjänsterna genom att klicka på beställningsknappen. Med ett bekräftelsemail förklarar DATEYARD att erbjudandet accepteras och bekräftar ingåendet av avtalet.

§ 5 Priser

(1) Det är i princip kostnadsfritt att skapa en profil och använda basversionen av sökfunktionen på knullanatverk.se.

(2) Vid registrering för en avgiftsbelagd tjänst tas de avgifter ut som anges inom ramen för beställningsprocessen, beroende på vilket löptidspaket användaren önskar.

§ 6 Avtalstid och uppsägning

(1) Avtalstjänsterna tillhandahålls av [NAMN] under kontraktets varaktighet, d.v.s. från att avtalet ingås till avtalets slut.

(2) Avtalet för ett gratis medlemskap ingås på obestämd tid och kan sägas upp när som helst utan någon tidsgräns för uppsägningen.

(3) Löptiden för ett betalmedlemskap (premium) motsvarar den period som visas i paketbeskrivningen eller den period som användaren har valt vid beställningen av paketet (inledande period). Den inledande löptiden är högst två år. Om medlemskapet inte sägs upp vid utgången av den inledande perioden förlängs avtalet på obestämd tid (kontraktsförlängning). Uppsägningstiden för den inledande peremiumperioden är (förutsatt att ingen annan tid angetts vid köpet av betaltjänsten) för medlemskap med en löptid på högst en månad: 14 dagar, och för medlemskap med en löptid på mer än en månad: 30 dagar. Uppsägningstiden efter den första avtalsförlängningen är 30 dagar.

(4) Om inget annat anges i uppsägningen kvarstår det kostnadsfria medlemskapet efter avslutat premiummedlemskap och kräver en separat uppsägning. Vid slutet av medlemskapet kommer DATEYARD att blockera användarens profil och endast i begränsad omfattning bearbeta sparad data. Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre finns någon lagstadgad lagringstid och uppgifterna inte längre krävs för att påvisa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

(5) Rätten till uppsägning i förtid på grund av viktiga skäl förblir opåverkad. En viktig orsak till uppsägning kan finnas för DATEYARD i synnerhet om användaren avsevärt eller vid upprepade tillfällen (a) är i försummelse eller (b) bryter mot andra avtalsförpliktelser. Om det viktiga skälet till uppsägningen är ett pliktbrott från användarens sida kan DATEYARD kräva ersättning för att avtalet upphör i förtid. Detta gäller inte om användaren inte är ansvarig för pliktbrottet.

(6) Uppsägningen av det avgiftsbelagda avtalsförhållandet måste ske i textform för att vara effektiv. För att säkerställa en framgångsrik behandling av uppsägningen ska uppsägningen innehålla användarens fullständiga namn, den tjänst som använts, den e-postadress som använts vid registreringen och användarnamnet. Uppsägningen kan skickas via mejl till support@datehelpdesk.com. Som ett alternativ erbjuder vi även uppsägning av det avgiftsbelagda avtalsförhållandet per post. För din bekvämlighet har vi en färdig mall som du kan spara eller skriva ut. Den innehåller alla kontaktuppgifter och fält som ska fyllas i för att vi framgångsrikt ska kunna behandla en uppsägning av betalmedlemskapet. Vänligen klicka [LINK CANCELATION]här för att spara eller skriva ut mallen för uppsägning. DATEYARD kommer att bekräfta uppsägningen av premiummedlemskapet via mejl till adressen som är lagrad i profilen.


§ 7 Betalningsvillkor/betalningsfrist

(1) DATEYARD erbjuder användaren omfattande möjligheter att betala den ersättning som användaren är skyldig att betala till DATEYARD. Till dessa möjligheter hör bland annat, men inte uteslutande, betalning med kreditkort eller via autogiro från ett bankkonto. I och med att användaren registrerar sig och anger sina bankuppgifter respektive kreditkortsuppgifter, ger användaren DATEYARD sitt medgivande för autogiro respektive sitt tillstånd att dra pengar från kreditkortet.

(2) Om en användare är i dröjsmål med betalningen eller en annan betalningsstörning föreligger, förbehåller sig DATEYARD rätten att belasta det valda betalningsmedlet med det förfallna beloppet i flera delbelopp. Användaren lämnar även medgivande till DATEYARD för betalning via autogiro när det gäller delbelopp.

(3) Betalningarna förfaller till betalning när avtal ingås.

§ 8 Upphävd girering/dröjsmål och påminnelseavgifter

(1) Om användaren återkallar sitt medgivande för betalning via autogiro, måste han eller hon ersätta de merkostnader DATEYARD belastas med. Andra kostnader som användaren är ansvarig för, i synnerhet handläggningskostnader, till exempel för upphävd girering, eller andra kostnader som uppstår på grund av bristande täckning av kontot, ska ersättas av användaren. De kostnader som uppstår för DATEYARD och som ska ersättas av användaren framgår av nedanstående prislista:

(a) Kostnad för upphävd girering: 12,50 euro

(b) Kostnad vid annullering av kreditkortsbetalning: 35,00 euro

(c) Påminnelsekostnad för varje påminnelsenivå: 2,50 euro

Användaren har möjlighet att lämna bevis för lägre kostnader.

(2) Om användaren inte reglerar en utestående skuld fram till förfallodagen, trots betalningspåminnelser skickade av DATEYARD, är han i betalningsförsummelse. Användaren ska stå för räntan och kostnaderna som uppstår till följd av försummelsen. Dessa är i synnerhet kostnaderna för påminnelserna från DATEYARD och bankavgifterna för en kortreklamation/återbetalning via kreditkort orsakad av användaren. Användaren har valmöjligheten att bevisa att DATEYARD inte har ådragit sig någon skada eller att skadan är betydligt lägre än schablonbeloppet. Omvänt står DATEYARD fritt att tillhandahålla bevis på en större skada. På grund av dröjsmålet med betalningen kommer den utestående skulden att överlämnas till en inkassoleverantör. Det är överenskommet att användaren ska stå för alla kostnader som inkassoleverantören ådrar sig i uppdraget.

§ 9 Användarens skyldigheter

 - se även policy för innehållsleverantör och användning

(1) Varje användare är ensam ansvarig för de uppgifter om sig själv som han eller hon tillhandahåller.

(2) Användaren försäkrar att de uppgifter som han eller hon anger i sin användarprofil är sanna och beskriver användaren personligen.

(3) Varje användare är skyldig att behandla e-postmeddelanden eller andra uppgifter från användare, som han eller hon får i samband med användningen av knullanatverk.se, konfidentiellt. Dessutom får han eller hon inte göra dessa tillgängliga för tredje part utan föregående samtycke. Samma sak gäller också för utlämnande av andra användares telefon- och faxnummer, bostads- och e-postadresser och/eller webbadresser. Det är likaså förbjudet att lämna ut uppgifter om tredje part.

(4) Dessutom åtar sig användaren att använda tjänsterna på knullanatverk.se på ett lagenligt sätt. I synnerhet garanterar användaren att

inte sprida något förargelseväckande, stötande eller pornografiskt material eller någon information om sådant material;

inte sprida innehåll eller foton som är moraliskt förkastliga, obscena, höger- eller vänsterradikala eller som är skadliga för minderåriga;

inte använda tjänsterna för att hota eller ofreda andra, eller för att kränka andras rättigheter (inklusive integritetsskyddet);

inte utlova eller kräva pengar respektive icke-monetära ersättningar;

inte använda tjänsterna på ett sätt som negativt påverkar erbjudandenas tillgänglighet för andra;

inte lägga upp data som innehåller virus och/eller program eller annat material som omfattas av upphovsrätt, såvida inte användaren innehar motsvarande rättigheter till dessa eller det nödvändiga tillståndet från rättsinnehavaren;

inte fånga upp e-postmeddelanden eller försöka att göra det;

inte skicka några kedjebrev;

§ 10 Förbud mot användning i kommersiellt eller affärsmässigt syfte

(1) DATEYARD erbjuder sina tjänster på knullanatverk.se endast för privata ändamål.

(2) Det är förbjudet att använda kommunikationsplattformen knullanatverk.se för att erbjuda varor eller tjänster av något som helst slag, eller för att lämna erbjudanden eller hänvisa till ett erbjudande som går att få tag på någon annanstans.

(3) Användaren försäkrar att han eller hon inte kommer att använda de uppgifter om tredje part som översänds till honom eller henne i reklamsyfte.

§ 11 Följder av att en skyldighet åsidosätts

(1) Om de ovannämnda skyldigheterna åsidosätts, har DATEYARD rätt att genast säga upp avtalet med omedelbar verkan samt att omedelbart stänga av den berörda användarens åtkomst till databasen på knullanatverk.se. Vidare kan en överträdelse ha civilrättsliga följder eller i tillämpliga fall straffrättsliga påföljder.

(2) DATEYARD har därutöver rätt att helt eller delvis utesluta enskilda användare från sin tjänst utan att ange några skäl. Om användaren har använt avgiftsbelagda tjänster, får användaren en återbetalning som motsvarar de avgifter som vid tidpunkten för uteslutningen redan har betalats och inte utnyttjats.

§ 12 Ansvar

(1) DATEYARD ansvarar inte för innehållet i användarnas profiler. Företaget har ingen kontroll över riktigheten och säkerheten hos information som utbyts mellan användare eller som användarna lägger upp i sina profiler.

2. DATEYARD ansvarar inte för riktigheten hos de användarprofiler som visas i matchningssystemet och deras utvärdering med avseende på förenligheten med andra användare. DATEYARD ansvarar därvid endast för förmedlingen av kontakten och inte för dess framgång.

3. DATEYARD ansvarar inte heller för finansiella eller andra icke-fysiska skador som kan sättas i samband med knullanatverk.se, såvida inte DATEYARDhar orsakat dessa uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

(4) Därutöver ansvarar DATEYARD i synnerhet inte för att tredje part på obehörigt sätt får reda på användares personuppgifter (till exempel till följd av att hackare skaffar sig obehörig åtkomst till databasen), såvida DATEYARD inte uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har möjliggjort att obehöriga skaffar sig kännedom om personuppgifter.

(5) DATEYARD ansvarar dessutom inte för eventuellt missbruk av uppgifter och information som användaren har gjort tillgängliga för tredje part.

§ 13 Friskrivning

(1) DATEYARD har ingenting att göra med användarnas inbördes förhållanden.

(2) Därför befriar varje användare DATEYARD från allt ansvar och från alla skyldigheter, kostnader och ersättningsanspråk, som till exempel har orsakats av andra användare på grund av förtal, förolämpning eller kränkning av den personliga integriteten.

§ 14 Tekniska fel

1. DATEYARD lämnar ingen garanti för sin webbplats kontinuerliga tillgänglighet och dess tekniska funktionalitet.

(2) I synnerhet påtar sig DATEYARD inget ansvar för fel i kvaliteten på åtkomsten till knullanatverk.se på grund av force majeure eller händelser som DATEYARD inte kan hållas ansvarig för.

§ 15 Domsrätt och tillämplig lagstiftning

Lagen i Schweiziska edsförbundet gäller, med undantag för schweiziska lagvalsregler. Obligatoriska och mer gynnsamma rättsliga bestämmelser i konsumentens hemvist påverkas inte av detta val av lagstiftning. Behörig domstol är domstolen i Schweiz i kantonen Zug. Om du är en konsument med hemvist i Europeiska unionen och om det finns tvingande bestämmelser om detta, kan lagen i det land där du har din hemvist också gälla.

§ 16 Tvistlösning

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Plattformen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi vill påpeka att vi varken enligt lag är skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljedomstol.

§ 17 Ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att inom fjorton dagar återkalla avtalet utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland) om ditt beslut att återkalla avtalet genom ett entydigt meddelade (till exempel ett brev som skickas med vanlig post eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, vilket dock inte är nödvändigt.

För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du utövar ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.

Följderna av att ångerrätten utövas
Om du ångrar att du ingått det här avtalet och återkallar det, måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstått på grund av att du har valt ett annat leveranssätt än den ekonomiskt mest fördelaktiga standardleverans som vi erbjuder), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottagit meddelandet om att du återkallar det här avtalet. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du har använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits med dig. Under inga omständigheter debiteras du avgifter på grund av återbetalningen.

Om du har begärt att tjänsterna ska börja levereras under ångerfristen, så måste du betala ett skäligt belopp till oss. Detta belopp ska motsvara den andel av tjänsterna som redan har tillhandahållits, fram till den tidpunkt då du meddelar oss att du utövar ångerrätten i fråga om det här avtalet, i förhållande till den totala omfattningen av de tjänster som omfattas av avtalet.

På din uttryckliga begäran börjar vi genomföra det avgiftsbelagda avtalet innan ångerfristen har gått ut, förutsatt att du samtidigt samtycker till att din ångerrätt upphör att gälla på grund av det och bekräftar för oss att du känner till detta.

För att återkalla avtalet kan du även använda nedanstående ångerblankett.

Till
dateyard AG
Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland

E-post: support@datehelpdesk.com

Härmed återkallar jag/vi () det av mig/oss () tecknade avtalet om köpet av följande varor ()/utförandet av följande tjänst ()

– Beställd den ()/mottagen den ()
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning(ar) (endast vid meddelanden i pappersform)
– Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.